Tin tức

Tin công ty

Ngày 10 tháng 06 năm 2015, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thuộc Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết Định về việc Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Sài Gòn ngày 28 tháng 08 năm 2008.

1